Во рамки на проектот „МладиХаб - градење вештини, компетенции и можности за вмрежување на младите" се реализираше Програма за практиканство преку која 100 млади лица добија двомесечен платен практикантски ангажман. Дел од програмата се и повеќе од 80 компании и организации кои имаат потреба од практикант/и.
Целта на програмата е да им овозможи на учесниците да ги надградат своите вештини, да изградат компетенции релевантни за пазарот на трудот, како и да стекнат искуство неопходно за нивно понатамошно вработување. 

Поврзани содржини