Програмата за ментално здравје ќе поддржи повеќе од 100 млади лица на кои ќе им овозможи пристап до бесплатни групни и/или индивудални сесии со психолог во зависност од проблемите со кои што се соочуваат.

Поврзани содржини