Младите на возраст од 15 до 29 години можат да следат обуки за дигитални вештини кои ќе бидат спроведувани од страна на тренинг провајдери во замена за општокорисна работа.

Сите кандидати кои ќе сакаат да ги следат обуките ќе треба да реализираат општокорисна работа во времетраење соодветно на должината на обуката. Некои од обуките ќе се спроведуваат паралелно со реализацијата на општокорисната работа.

Брзи обуки

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Обуки за Напредни ИТ вештини

Напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 40 до 90 часа, за оваа обука треба учесниците да имаат предзнаења кои се утврдуваат преку тестирање спроведено од страна на тренинг провајдерот

Tренинг провајдери