Креирање на соодветна содржина за социјални медиум

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Научете како да ги користите различните социјални медиуми и нивната импликација во маркетингот.

Модули кои ќе ги опфаќа оваа обука се:

- Поим и основи на маркетингот преку социјални медиуми

- Стратегии за маркетинг преку социјалните медиуми

- Креирање на соодветна содржина за соодветен контекст

Предавач

Tренинг провајдери