Microsoft Office

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

18:00 - 20:00

MS Word 
Креирање различни типови документи
Основно форматирање на текст
Форматирање на страницата
Користење табели
Подредување на текст (Tab Stops, Align Content Property)
Работа со Mail Merge, креирање етикети и други предефинирани елементи
Управување со темплејти
Тракирање промени во докуметот (Accept/Reject Changes)
Подготовка за печатење


MS Excel 
Структура на Microsoft Excel
Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите
Форматирање на броеви и текст
Подесување на страна за печатење
Формули, типови на формули, елементи во формули и функции
Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи
Валидација на податоци
Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии
Номенклатура на табели и ќелии
Интеракција помеѓу работни листови и работни документи
Сортирање, филтри и пивот табели
Агрегатни и нумерички формули
Формули со низи
Логички формули
Текстуални формули
Формули со датуми
Формули за пребарување
Напредно сортирање и напреден филтер на податоци
Условно форматирање
Алатка за внесување на податоци
Распоредување на податоци по колони (Text to column)
Визуелизација на податоци (графикони)
Заштита на ќелии, работни листови и документи


MS PowerPoint 
Запознавање со PowerPoint
Креирање нови презентации
Додавање, бришење и преместување на слајдови
Менување на темплејтите на презентациите
Додавање анимации и транзиции
Експортирање на презентациите како видо, PDF или JPG

Предавач

Tренинг провајдери