Дигитален Маркетинг

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

  • Вовед во дигитален маркетинг
  • Social Media Marketing
  • Facebook & Instagram Advertising
  • Google Ads
  • Google Analytics
  • Search Engine Optimization

 

Настанавата ќе се одвива до 17:00 до 19:00 часот.

 

Предавач

Tренинг провајдери