Microsoft Excel

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

1. Pivot tables

2. Презентација и собирање на податоци - Дескриптивна статистика во Excel

3. Поврзаност на варијабли - Корелациона анализа во Excel

4. Како да се предвиди однесувањето на појавите? - Регресиона анализа во

5. Постои ли навистина разлика помеѓу појава или не? 

6. COUNT, COUNTA, MAX, MIN, SUMPRODUCT, MEDIAN, AVERAGE, MODE,
PERCENTILES, QUARTILES, RANK, LARGE, SMALL, VARIANCE, STDEV,
COUNTIF, VLOOKUP, HLOOKUP Functions
7. Data Tables

8. Time Series Analysis
 

Предавач

Tренинг провајдери