Основна анализа на податоци со примена на MS Excel

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Способноста правилно да се анализираат податоците, да се разбере резултатот од

нивната анализа, како и да се донесат правилни одлуки врз база на направената

анализа е критична вештина во денешно време.

Со изучувањето на основите на анализа на податоци со вклучување на , вклучувајќи

визуелизација, описна статистика и користење на логиката за пребарување на сетови

на податоци, ќе бидете подготвени да ги анализирате податоците од било кој облик

и од било која индустрија. 

Предавач

Tренинг провајдери