Продажба и продажни вештини

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

АГЕНДА :
1. Основни поими во продажба – зошто и како купуваме?
2. Патот на извонредност во продажбата - 7 есенцијални фази на процеси на продажба,

ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА :
Да се разберат фундаменталните поми и тајни на процесот на продажба, психолошките
механизми, градењето на доверба и почит со клиентите и да се одржи тотален позитивен став,
соодветно со идентификувањето на потребите и очекувањата на нашите клиенти за да се креира
додадена вредност на нашите производи и услуги со цел да се подобрат резултатите на
продажбата и зголеми профитот на организацијата.
Низ практични примери да се развијат продажни вештини, техники, стратегии и алатки за успех во
процесот на продажбата и зголеми профитот на организацијата.

Предавач

Tренинг провајдери