Правилно донесување на одлука

Брзи обуки за дигитални и бизнис вештини, во времетраење од 2 до 4 часа

Целта на оваа обука е да ги совладате техниките на правилно донесување на одлуки бидејки, правилно донесената одлука ја зголемува веројатноста за нејзиното остварување.

Постапката за правилно донесување на одлуки е секаде еднаква,независно од природата на организацијата и карактерот на нејзиниот бизнис, а исполнувањето на критериумот на правилност на донесените одлуки е предуслов за задоволување на потребата од постигнување на менаџерската ефикасност и ефективност.

Содржина

  • Потреба од правилно донесување на одлуки
  • Редослед на правилно донесување на одлуки
  • Златно правило по Адижес методологијата за правилно донесување одлуки
  • Најчести грешки

Предавач

Tренинг провајдери