Анализа и статистики на податоци во MS Excel со примена на Pivot Table

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Способноста правилно да се анализираат податоците, да се разбере резултатот од

нивната анализа, како и да се донесат правилни одлуки врз база на направената

анализа е критична вештина во денешно време.

Со изучувањето на основите на анализа на податоци со вклучување на , вклучувајќи

визуелизација, описна статистика и користење на логиката за пребарување на сетови

на податоци, ќе бидете подготвени да ги анализирате податоците од било кој облик

и од било која индустрија. 

Предавач

Tренинг провајдери