Android developer

Напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 40 до 90 часа, за оваа обука треба учесниците да имаат предзнаења кои се утврдуваат преку тестирање спроведено од страна на тренинг провајдерот

Овој курс е наменет за сите оние кои сакаат да се запознаат со основите на објектно

ориентираното програмирање, па подоцна со модерната мобилна платформа

Android, како и за оние кои веќе имаат некакво познавање од објектно ориентирано

програмирање, а би сакале да се запознаат со јазикот Java и со основите на оваа

мобилна платформа.

Со изучување на овој курс, учесниците ќе се стекнат со основи на Java програмскиот

јазик кој се користи за програмирање на Android апликации, како и со основните

концепти на самата мобилна платформа.

Предавач

Tренинг провајдери