Основи на проектен менаџмент

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Проектите користат универзални процеси без оглед на индустријата во која ќе се применат. 

Стекнете се со знаење за главните компоненти на животниот циклус на проектинот менаџмент!

Инструктор за оваа обука е Д-р Виолета Цветкоска, која е вонреден професор по предметите: Операциони истражувања и Основи на бизнис аналитика на Економскиот факултет – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје. Работи на различни проекти и е член на повеќе меѓународни друштва и на работни групи на Асоцијацијата на европски друштва за операциони истражувања (EURO).  

Предавач

Tренинг провајдери