Ултра основи на кодирање

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

HTML
Улогата на HTML во рамки на веб страница
Основна синтакса - најкористени тагови
Искуцај го твојот прв HTML код
Листи, линкови, слики
Табели во HTML
Форми, iframes и други важни елементи
Вежба - креирај твој сајт со помош на HTML


CSS
Основи на стилизирање со CSS
Селектирање на елементи со помош на Класи и ID-а
Бои, фонтови позадини
Останати прилагодувања на стилот
Аплицирање стил на листи и табели
Padding, маргини, граници, висина, ширина за секој елемент
Позиционирање со помош на CSS
Псеудо класи


JavaScript
Функции на JavaScript
Специфики на синтаксата на JavaScript
Варијабли
Функции
Опеарации и assignment синтакса
Objects and Arrays
Conditions and Switches
Loops and iterations
Arrays and array methods

Предавач

Tренинг провајдери