Систем Администратор

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Што е System Administration
Сервери
Cloud
Организациски методи
Инфраструктурни сервиси
Рутинско одржување
Troubleshooting
Проценка на ризик


Мрежи и инфраструктурни сервиси
Што се IT инфраструктурни сервиси
Server Operating Systems
Виртуелизација
Remote Access
FTP, SFTP и TFTP
NTP, DNS
DHCP
Управување со Hostname и Domain Name
Управување со сервиси во Linux
Управување со сервиси во Windows


Софтвер и Platform Services
Конфигурација на комуникациски сервиси
Конфигурација на Email сервиси
Конфигурирање на безбедносни сервиси
Network File Storage
Конфигурирање сервиси за печатење
Што е database server
Cloud концепти


Directory Services
Што е directory server
Имплементација на Directory Services
Што е LDAP
Управување со Active Directory
Што е Group Policy
Управување со Group Policy
Implementing Directory Services2m
Што е OpenLDAP
Управување со OpenLDAP

Tренинг провајдери