Microsoft Office

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

MS Word 
Креирање различни типови документи
Основно форматирање на текст
Форматирање на страницата
Користење табели
Подредување на текст (Tab Stops, Align Content Property)
Работа со Mail Merge, креирање етикети и други предефинирани елементи
Управување со темплејти
Тракирање промени во докуметот (Accept/Reject Changes)
Подготовка за печатење


MS Excel 
Структура на Microsoft Excel
Кратенки за поефикасно и побрзо извршување на функциите
Форматирање на броеви и текст
Подесување на страна за печатење
Формули, типови на формули, елементи во формули и функции
Вовед во агрегатни, текстуални, логички, формули за пребаруање и низи
Валидација на податоци
Релативни, апсолутни и комбинирани референции на ќелии
Номенклатура на табели и ќелии
Интеракција помеѓу работни листови и работни документи
Сортирање, филтри и пивот табели
Агрегатни и нумерички формули
Формули со низи
Логички формули
Текстуални формули
Формули со датуми
Формули за пребарување
Напредно сортирање и напреден филтер на податоци
Условно форматирање
Алатка за внесување на податоци
Распоредување на податоци по колони (Text to column)
Визуелизација на податоци (графикони)
Заштита на ќелии, работни листови и документи


MS PowerPoint 
Запознавање со PowerPoint
Креирање нови презентации
Додавање, бришење и преместување на слајдови
Менување на темплејтите на презентациите
Додавање анимации и транзиции
Експортирање на презентациите како видо, PDF или JPG

Предавач

Tренинг провајдери