Front End Web Developer

Напредна обука за ИТ вештини во времетраење од 40 до 90 часа, за оваа обука треба учесниците да имаат предзнаења кои се утврдуваат преку тестирање спроведено од страна на тренинг провајдерот

Содржина:
HTML 5 & CSS3
• Oснови на HTML5 и форматирање на текст
• Групирање на содржини
• Креирање на табели и листи
• Формулари
• Основи на CSS3 и користење на селектори
• Едноставно стилизирање на елементи
• CSS модел на кутија (box model)
• Планирање на HTML5 документ и пренесување на дизајнот во HTML5
• Основи на javascript и објектен модел (DOM)
• Користење на javascript библиотеки за полесно програмирање
Основи на JavaScript
• Основни javascript структури во HTML5
• Асинхрон javascript и XML (AJAX)
• HTML5 платно (canvas)
• Работа со прилагодлива (скалабилна) векторска графика (SVG)
• Аудио и видео елементи
• Геолокација на web клиенти
• Жива комуникација преку web приклучоци (web sockets)
www.semosedu.com.mk | kursevi@semos.com.mk
+ 389 2 31 30 900 | Бул. К.Ј. Питу бр.19 лок. 8 , 1000 Скопје
• Користење на "повлечи и пушти" техники (drag & drop) во HTML5 апликации
• Складирање на податоци во самиот прелистувач (web storage)
• HTML5 апликации без Интернет конекција
Node.js & Mongo DB
• Запознавање со Node.js
• Node.js јадро
• Node.js Пакети
• Настани и текови (Streams)
• Вовед во HTTP
• Вовед во Express
• Вовед во MongoDB
• Постојани податоци со MongoDB
• Front-End Основи
• Дебагирање

Предавач

Tренинг провајдери