Основни дигитални oбуки

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

Минати обуки

Обуки за дигитални вештини во времетраење од 16 часа

25.01.2021

Онлајн

Онлајн

2 часа

12.01.2021

Онлајн

Онлајн

18 - 20 ч часа

14.12.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 ч часа

07.12.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 ч часа

23.11.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 часа

11.11.2020

Онлајн

Онлајн

18 - 20 часа

09.11.2020

Онлајн

Онлајн

18:00 - 20:00 часа

03.11.2020

Онлајн

Онлајн

2 часа

28.09.2020

Онлајн

Онлајн

2 часа

21.09.2020

Онлајн

Онлајн

2 часа

01.09.2020

Онлајн

Онлајн

2 часа

10.08.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

13.07.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

01.07.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

19.06.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

01.06.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

28.05.2020

Онлајн

Онлајн

16 часа

07.05.2020

Онлајн

4 часа часа

27.04.2020

Онлајн

2 часа

02.03.2020

Скопје

Сала

4 часа

25.02.2020

Скопје

MladiHUB

16 часа часа

10.02.2020

Скопје

MladiHUB

16 часа часа

05.02.2020

Скопје

MladiHUB

16 часа часа

04.02.2020

Онлајн

ЕУ ХАУС/МАСИТ

16 часа часа

16.01.2020

Скопје

MladiHUB

16 часа часа

Tренинг провајдери