Креирање на веб-страна

Учесниците во МладиХаб редовно ги поддржуваат активностите на непрофитните организации. Ваквата поддршка се обезбедува преку: помош при организацијата на различни видови настани, подготовка и преведување на информативни материјали на македонски, албански и англиски јазик, уредување на фотографии, креирање дизајни за социјални мрежи и презентации и слично.