Припрема на еко-забава

Грижата за животната средина е тема која што не засега сите. Како што расте свеста, така расте и иницијативата од страна на различни организации и индивидуалци да направат некаква промена. МладиХаб прави мал чекор во овој правец.